Meny

Integritetspolicy

1. Information om hantering av personuppgifter
För oss på Ekolådan är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi vill att du känner till vad som händer med dina uppgifter och förstår hur vi hanterar och behandlar dem. Vår integritetspolicy gäller för alla som besöker vår webbsida, registrerar sig som kund hos Ekolådan, köper våra varor eller tjänster eller på något annat sätt kommer i kontakt med oss.

Ekolådan arbetar löpande med frågor kring integritet och hantering av personuppgifter. Det betyder också att vi uppdaterar vår integritetspolicy löpande.

2. Vem har ansvar för dina personuppgifter?
Stiftelsen Biodynamiska Produkter (SBP) är den ekologiska pionjären som står bakom Ekolådan och är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som inhämtas och behandlas av Ekolådan.

Stiftelsen Biodynamiska Produkter
Tuna Industriväg 17
153 30 Järna
Organisationsnummer: 815600-3207

Stiftelsen Biodynamiska Produkter (SBP) har utsett ett särskilt dataskyddsombud som har i uppgift att följa upp arbetet gällande dataskyddslagstiftningen och att säkerställa att vi följer gällande lag och regler kring personuppgifter.
Om du lämnar uppgifter till någon annan, exempelvis genom att klicka på en länk som finns på vår hemsida, är det den som är ansvarig för dina personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlas in av Ekolådan?
När du besöker Ekolådans webbsida som identifierad kund, köper våra varor eller tjänster eller på annat sätt kontaktar oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, Ekolådans köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, och annan information (t.ex. information som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst).

4. Vad använder vi dina personuppgifter till?
Ekolådan/SBP använder dina personuppgifter med stöd av laglig grund. Här följer en översikt av ändamålen för behandling av personuppgifter genom Stiftelsen Biodynamiska Produkter och den lagliga grund som gäller.

Hantering och administration av dina beställningar och köp samt leverans av varor och tjänster.
Genom din beställning och köp har vi ingått ett köpeavtal med dig. Avtalet och behandlingen av uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla vår del av avtalet genom att t.ex. leverera din beställning och ta betalt.

För att kunna administrera dig som kund/prenumerant på Ekolådan.
Även här är det i första hand köpeavtalet med dig som utgör den lagliga grunden.

För att kundtjänst ska kunna hantera dina ärenden.
För att kunna hantera dina frågor, reklamationer eller synpunkter har vi ett berättigat intresse av att hantera dina personuppgifter. Detsamma gäller uppföljningar, enkäter med mera, gällande hur du upplever våra varor och tjänster. Det är köpeavtalet som utgör den lagliga grunden.

För att kunna lämna meddelanden, skicka information och erbjudanden och för att kunna marknadsföra Ekolådans varor och tjänster.
För att kunna förbättra och uppdatera varor, tjänster och Ekolådans tekniska förutsättningar t.ex. hemsida, mobilapp mm.

För att kunna förhindra missbruk av Ekolådans tjänster eller tekniska förutsättningar. Ekolådan/SBP har ett berättigat intresse av att vidta åtgärder för att förhindra försök till missbruk av eller olovlig användning av våra tjänster och obehörig åtkomst till vår information och våra uppgifter.

För att kunna fullgöra våra förpliktelser och skyldigheter enligt lag, exempelvis gentemot myndigheter, gällande produktsäkerhet mm.
Ekolådan/SBP behöver kunna fullgöra sina förpliktelser och skyldigheter enligt lag.

För att kunna avregistrera personer som inte längre vill vara kunder, få information, marknadsföring eller som helt vill bli raderade från våra register.
Ekolådan/SBP har ett berättigat intresse av att kunna avregistrera enskilda personer från våra register enligt deras begäran.

5. Personuppgifter som samlas in.
Ekolådan/SBP hanterar personuppgifter för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder. Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss, kan vi även i vissa fall hämta ditt personnummer och adressuppgifter via andra aktörer. Detta gör vi för att försäkra oss om att information, förmåner och erbjudanden som lämnas är kopplade till rätt person.

6. Hur Ekolådan använder informationen om dig.
När du registrerar dig som kund, beställer eller köper en vara eller tjänst av oss på Ekolådan uppstår en köp-, order- och användarhistorik. Denna kan vi använda för att bättre förstå vilka av våra varor eller tjänster du är intresserad av. Med hjälp av detta kan vi bättre ge dig information om olika varor, tjänster, events, kampanjer mm som kan vara av intresse för dig. Vill du inte att vi använder dina uppgifter för att skicka erbjudanden eller information till dig har du rätt att bli avregistrerad från våra utskick. Information och uppgifter som vi sparar gällande dig är sådant som vi har samlat in från dig själv eller från officiella register för att t.ex. säkerställa rätt adressuppgifter. Uppgifter kan även hämtas in från våra samarbetspartners där du också är kund. Du har självklart alltid rätt att be om att bli avregistrerad från vårt kundregister.

7. När kan dina uppgifter bli delade.
Dina personuppgifter delas enbart när det handlar om lagkrav eller då det är tillåtet enligt lag. Vi använder oss av andra företag som hjälper oss med vår IT-hantering, handläggning av betalningsärenden eller övriga avtal och beställningar. Företagen som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom IT eller marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.
Vi delar även dina personuppgifter med andra aktörer såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter. Dessa företag är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att de själva styr hur informationen ska behandlas.

8. Lagring och lagringstid.
På Ekolådan behandlar vi information om dig för att kunna ge bästa möjliga service. Dina uppgifter sparas så länge de bedöms vara nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de insamlades. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.

9. Säkerhet för dina personuppgifter.
Ekolådan/SBP försäkrar att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Ekolådan hanterar vi endast den informationen vi behöver och dessa hanteras enbart av de som behöver den. Allt med målet att förena säkerhet och integritet med bästa möjliga service.

10. Rättigheter.
Du har alltid rätt att begära insyn i din personuppgiftsbehandling och att få tillgång till uppgifterna. För att säkerställa att det är rätt person som begär uppgifterna kan vi, när vi mottagit din begäran begära kompletterande uppgifter. När du begär ett registerutdrag ska detta ske skriftligen och vara undertecknat av dig. Du har också alltid rätt att begära att personuppgifter rättas och har själv möjlighet rätta felaktiga uppgifter på ditt användarkonto.

Du kan även begära radering av dina uppgifter. I vissa fall kan det hända att vi inte kan tillmötesgå din begäran om uppgifterna behövs för att vi ska kunna uppfylla våra lagliga förpliktelser och skyldigheter. Självklart har du även rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.

Du har rätt att när som helst avstå från marknadsföring och utskick.

11. Klagomål och tillsynsmyndighet.
Anser du att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt hoppas vi att du omgående informerar oss om detta. Det är datainspektionen som ansvarar för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen. Den som anser att personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt kan självklart anmäla detta till Datainspektionen.

12. Kontakta oss.
Ekolådan/SBP har som mål att alltid kunna ge dig tydlig information om hur vi använder dina personuppgifter. Vi kommer att löpande se över vår hantering, rutiner och avtal för att så långt möjligt säkra våra kunders personliga integritet. Har du frågor, synpunkter eller förslag angående hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är du alltid välkommen att kontakta Ekolådans kundtjänst.